payday
     

Извлечение от протокола  от заседанието  на шестия конгрес на  политическа партия РОМА проведено на 23.06. 2010г. от 10ч. в хотелски комплекс Родина в гр. Мездра.

По   силата на чл.5 ал.3 от устава на партията, Националният съвет на партията на свое заседание  взе решение  за  свикване  на шести  извънреден конгрес  .

По сила на  решението  на НС на партията   конгреса да се проведе на 23.06.2010г. от 10ч. в  хотелски комплекс „Родина”гр. Мездра. За форма на  представителство НС реши  на 200 души членска маса един делегат,

По силата на това решение  на   конгреса  бяха поканени  125души.

Комисията докладва, че от поканените 125души на конгреса присъстват  121 души

Провеждането на заседанието е легитимно и конгреса може да започне своята работа.

Първото заседание бе открито от председателя на политическото бюро на националния съвет на партията и се ръковди от главния секретар на партията. На това заседание се  докладва окончателния дневен ред и чрез явно гласуване се прие както следва:

1.промяна  найменуванието на партията

2.промяна седалището и адреса на управление на партията

3.промяна в националния съвет на партията.

По точка първа от дневния ред  след направените предложения и явно гласуване конгреса реши  новото име на партията да е  Европейска сигурност и интеграция, съкратено се пише по следния начин: ЕСИ

По точка втора от дневния ред  седалището и адреса на управление на партия ЕСИ

е  София 1324 ж-к „ЛЮЛИН” бл.908 вх.Б. ет1.

По точка трета  конгреса реши  Националния съвет на партията от петнадесет души да се намали на  единадесет, след направените предложения и явно гласуване се прие  Националния състав де в следния  състав:

Име       презиме      фамилия                           

1.Тома  Янков Томов                                        

2.Тома Алексиев Иванов                                 

3.Анелия Кирилова Иванова    

4.Младен Миленов Маринов

5. Живко Милчев Димитров

6.Христо Димитров Ангелов

7.Даниела Димитрова Иванова

8.Гинка Христева Атанасова

9.Запрян Трифонов Христов

10.Трайко Асенов Панев

11.Павел Петков Кировски

С това дневния редна заседанието  беше изчерпан и председетлстващия, закри заседанието