payday
     
PDF Печат Е-поща

ПАРТИЯ “Eвропейска сигурност и интеграция”

УСТАВ

Преамбюл,

Партия “Европейска сигурност и интеграция” е политическа партия, която си поставя за цел изграждането и развитието на свободно гражданско общество с парламентарна демокрация и пазарно стопанство, в което се спазват принципите за свобода, справедливост и солидарност. Партия “Европейска сигурност и интеграция” е партия, в която българските граждани могат да се сдружават за формиране и изразяване на политическата воля на народа чрез избори или други демократични начини и методи, не-противоречащи на Конституцията и законите на страната.
Политическите цели, партията осъществява с демократични средства, в съответствие с Конституцията на Република България, законите на страната и този устав.
Образуването на партията е явно и не е на етническа, верска или религиозна основа.
Целите и са насочени за запазване суверенитета, териториалната цялост, етническия и религиозен мир в страната.

Глава първа
Наименуване и седалище на партията.
Чл. 1. Наименуванието  на партията е Политическа  Партия “ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ” и се пише съкратено ПП”ЕСИ”
Чл.  2. Седалището наПП”ЕСИ” е гр. София, 1324, Ж-К “ЛЮЛИН”, бл. 908. Вх. Б, ет1.  Тел: 0889 503 783; 0878 879358.емеил: , Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Глава втора
Цели и задачи на партията
Чл. 1 Основната цел на партията е изграждане и развитие на свобоно гражданско общество с парламентарна демокрация, в което се зачитат принципите на свободата, независимостта, правата и независимостта на гражданите.
Чл. 2. Задачи на партията
1Провеждане на правилна политика за стимулиране формирането на нова ценностна система, правилни подходи и методи, за решаване на социално-икономическия и политически проблем на страната
2.Чрез организиране и провеждане на срещи, курсове, семинари и други форми на съвместна дейност, непротиворечащи на Конституцията и законите на страната да повиши професионалната квалификация на нейните членове и симпатизанти.
3.Създаване на нормални условия за реализиране на политическата воля и умения на нейните членове във всички структури на властта.


Глава трета
Членство и прекратяване на членството в партията.
Чл. 1 Приемане на членове в ПП ”ЕСИ”
1.Член на партията може да бъде всеки български гражданин имащ избирателни права, не е под запрещение, не е лишен от граждански права, не членуващ в друга политическа партия, споделящ програмата и устава на партията, независимо от местоживеене, пол, раса, етническа и религиозна принадлежност, социална група, професия, материално състояние и др.
2.Приемането за редови член на организацията става на  заседание н общото събрание н местната структура, с явно гласуване и обикновено мнозинство, в присъствието на кандидата, който е подал преди заседанието писмена молба за приемане, автобиография и декларация, че не членува в други политически партии.
3.Членуването става по местоживеене, а там където няма местна организация в най-близката организация.
Чл. 2 Прекратяване членството в партията
Ал.1.Прекратяването на членството в партията става по решение взето на заседание на общото събрание с обикновено мнозинство, явно гласуване и в присъствието на кандидата за прекратяване на членството в партията.
Ал.2.Членството в партията се прекратява в случаите на:
Т.1.По лична молба до общото събрание на местната организация
Т.2.При неспазване на устава, решенията на структурите и органите на партията от всички нива и действия от страна на член на партията водещи до оронване на авторитета на партията.
Т.3.При не плащане на членския внос най-малко три месеца.
Т.4.При смърт на физическо лице.

Глава четвърта
Права и задължения на членовете на партията
Чл. 1 Права на членовете на партията
Ал.1.Да участва в разработването и осъществяването на политиката на партията.
Ал.2.Да избира и да бъде избиран във всички органи на партията
Ал.3.Да поставя запитвания, да прави предложения пред всичките и органи и да получава съответната информация
Ал.4.Да получава нужната защита от партията в случай, че той или семейството му са преследвани в резултат на дейността му в политическата организация.
Ал.5.Да обжалва решенията на местната организация пред по висша инстанция в структурите на партията.
Чл. 2 Задължения на членовете на партията
Ал.1.Да спазва устава и програмата на партията
Ал.2.Да взима участие в дейността на партията според възможностите си, като активно подкрепя организираните от нея и нейните съюзници политически акции и предизборни кампании.
Ал.3.Да не участва в прояви, насочени против единството на партията и нейното влияние за обновяване на обществото
Ал.4.Да плаща редовно членския си внос.

Глава пета
Структури и ръководни органи на партия “ЕСИ”
Чл.1. Местна организация МО

 1. (1) МО е основна структурна единица на партия “ЕСИ”
 1. (2) Тя е автономна при изпълнението на решенията взети на Областния Съвет, Националната Конференция, Конгреса и Изпълнителното бюро на партията и действа от името на партия “ЕСИ”, след като е регистрирана в Националния съвет на партията.
 1. (1) МО се изгражда на териториален принцип на основата на най-малката териториална и административно-изборна единица, като община, кметство, при най-малко десет човека членска маса
 1. (2) В населени места с повече от една териториално-административна единица могат да се създават повече от една Местна Организация
 1. (3) В зависимост от броя на членовете в МО тя може да обособи сови секции при наличието на най-малко 7 души членска маса, като във всяка секция се избира Председател, организационен Секретар и касиер на секцията, който е подотчетен на касиера на МО.

Чл. 2. Ръководен орган на МО е Общото събрание

 1. (1) (1) Общото Събрание включва всички членове на МО, а при не възможност   с делегирани права по квота определена  от Управителния съвет на МО.
 1. (2) Общото или делегатското Събрание на МО се свиква по график определен от Управителния съвет на МО, а извънредните заседания по волята на 1/10 от членовете на МО или от Председателя на Управителния съвет на МО с писмена покана.
 1. (3) Общото или Делегатското Събрание на МО взима решения за дейността на МО, предлага кандидати за изборни длъжности в Местната и Общинска власт, партийните структури, народни представители, обществени или др. Организации. Организира и провежда кампании от името на партия “ЕСИ”  за местни и парламентарни избори на територията на МО, определя делегати за заседанията на Областния Съвет, Националната Конференция и Конгреса на Партия “ЕСИ”, които представляват местните организации в тези органи по норматив определен от Националния Съвет на партията.
 1. (4) Приема отчета на Управителния Съвет и бюджета на МО
 1. (5) Всеки от избраните може да бъде отстранен предсрочно само по реда, по който е избран.
 1. (6) Управителен Съвет на МО
 1. (7) Управителния Съвет на МО се състои от 5 човека и се избира от Общото или Делегатското Събрание с мандат съвпадащ  с между конгресния период.
 1. (8) На първото заседание на Управителния Съвет от петте човек се избира Председател, Секрета и касиер.
 1. (9) Управителния Съвет на МО води партийна, политическа и организационна дейност на МО.
 1. (10) Организира, осъществява и контролира изпълнението на решенията приети от Общото или Делегатското Събрание.
 1. (11) Решава текущи въпроси от живота на МО.
 1. (12) Отчита периодично дейността си пред Общото или Делегатското Събрание.
 1. (13) Управителния Съвет се свиква на заседание от Председателя му по определен график от УС или по волята на 1/3 от неговите членове.
 1. (14) Води документацията за партийната и финансова дейност на организацията.

Чл. 3. Областен Съвет

 1. (1) Съобразно административно-териториално деление на страната във всички области се създават Областни Съвети, включващи всички МО на територията на областта.
 1. (2) На заседанията на Областния Съвет участват представители на МО по квота определена от Изпълнителното Бюро на Областния Съвет, в зависимост от броя на членовете в МО.

Чл.4. Изпълнително бюро на Областния Съвет

 1. (1) На заседание на Областния Съвет се избира Изпълнително бюро на Областния Съвет, състоящо се от Председател, зам. Председател Секретар и шест члена.
 1. (2) Изпълнителното бюро е структурно звено с основна задача да представлява партията на областно ниво и да подпомага усилията на МО при изпълнение на решенията на Конгреса, Националната конференция и на другите национални органи на партията.
 1. (3) Свиква и ръководи заседанията на Областния Съвет.
 1. (4) Съгласува и подпомага изпълнението на инициативите и дейността на партийните организации в областта.
 1. (5) Ръководи кампанията на ПП"ЕСИ" за местни и парламентарни избори на територията на областта.
 1. (6) Отчита периодично дейността си пред Областния Съвет.
 1. (7) Чл. 5 Конгрес
 1. (8) Конгреса е върховен органа на Партия “ЕСИ” и се свиква на редовни заседания най-малко един път на две години.
 1. (9) Редовните заседания на конгреса се свикват от Националния Съвет на партията като два месеца преди датата на първото заседание, националния Съвет на партията оповести в националния печат точната дата, място и часът на провеждането на конгреса, квотата за избирането на делегатите и проекта за дневния ред.
 1. (10) Извънредните събрания на конгреса могат да се свикват по решение на Националната конференция, Националния Съвет или с писмено предложение на 1/3 от делегатите на последния конгрес, или на 1/3 от МО.
 1. (11) За свикването н извънредния конгрес, срока за оповестяване в националния печат от Националния Съвет може да е и едномесечен преди датата на провеждането на конгреса, като съдържа същата информация, както при редовното свикване на конгреса.
 1. (12) Най-късно двадесет дни преди датата на откриването на конгреса МО могат да правят предложения по дневния ред и други въпроси.
 1. (13) Окончателно приемане на дневния ред става на първото заседание на Конгреса.
 1. (14) В работата на Конгреса с право на глас участват редовно поканените делегати на МО, членовете на Национални Съвет и членовете на парламентарната група на ПП"ЕСИ", ако не са делегати.
 1. (15) Делегатите участващи по право не могат да бъдат повече от 25% от общия брой на делегатите.
 1. (16) На конгреса се взима решение за:
 1. (17) обсъжда и приема отчет за дейността на Националния Съвет на партията;
 1. (18) обсъжда и приема предложения за програмата и устава и техните изменения. Мнозинството за приемане на измененията трябва да бъде 2/3 от редовно регистрираните делегати, освен ако Конгреса не вземе друго решение;
 1. (19) Определя насоките за дейността на партията в следващия между-конгресен период;
 1. (20) утвърждава партийния бюджет;
 1. (21) избира персонално Председател и главен секретар на партията с мандат съвпадащ с между-конгресния период;
 1. (22) избира членове на Националния Съвет;
 1. (23) разглежда и решава жалби против решенията на Националния Съвет и Полит бюро на Националния Съвет;
 1. (24) избира Контролен Съвет;
 1. (25) решава въпросите за вливане на други партии и организации в ПП"ЕСИ";

Чл. 7. Национална Конференция

 1. (1) В периода между редовните Конгреси се свиква Национална конференция, в която участват членовете на Националния съвет, парламентарната група, председателите на МО, по норматив определен от Полит бюро.
 1. (2) Националната конференция решава всички въпроси от компетенцията на Конгреса с изключение промяната на устава и програмата.
 1. (3) Националната конференция може да променя състава на Националния съвет, но не повече от 1/3 от целия му мандат.

Чл.8. Национален Съвет

 1. (1) Националния Съвет е върховен орган в периодите между конгресите и конференциите.
 1. (2) Националния Съвет на партията е 11 членен и се избира от Конгреса, като за Председател и главен секретар се гласува персонално, а за останалите членове с обща избирателна листа. За избрани се считат кандидатите събрали най-много гласове, с мандат съвпадащ с между-конгресния период.
 1. (3) Проектолистите се представят от МО на Националния Съвет, най-малко двадесет дни преди датата  за откриването на Конгреса. Окончателната проектолиста се изготвя от нарочна комисия избрана от Конгреса, на която се представят всички кандидатури.
 1. (4) Националния Съвет на основа решенията на Конгреса и Националната конференция определя конкретната политика на Партия “ЕСИ”.
 1. (5) Определя структурата на Полит Бюро и прием отчета на неговата дейност.
 1. (6) С мотивиран доклад Полит Бюро може да разпусне Местната Организация, когато грубо нарушават устава и програмата на партия “ЕСИ”, решенията на Конгреса и Националната конференция, както и собствените си решения. За разпускане на МО решението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието на Националния Съвет.

 

Чл. 9. Полит Бюро

 1. (1) .Председателя и Главния секретар на Партията влизат по право в състава на Полит Бюро и внасят на първото заседание на Националния Съвет проект за структурата и листа за Полит Бюро. Националния Съвет сам решава начина за избор на Полит Бюро.
 1. (2) ПБ води ежедневно партийната, политическата и организационна работа на партията.
 1. (3) Оказва непосредствена помощ на всички партийни органи и организации на партията.
 1. (4) Изгражда служебните органи на партията в това число и централния избирателен щаб, чиито статут утвърждава
 1. (5) Изпълнява бюджета на партията.
 1. (6) Организира политически акции и предизборни кампании.
 1. (7) Приема правилник за дейността си.
 1. (8) Свиква национална конференция и заседания на Националния съвет.
 1. (9) Взима решение за коалиране с други партии и организации.
 1. (10) (10)Утвърждава кандидатурите на народните представители и на министрите, които могат да участват в управлението на страната от името на Партия “ЕСИ, или по негово предложение, както и на кандидатурите на кметове и общински съветници на местни избори.
 1. (11) По решение на ПБ, Председателя на партията, или главния Секретар, могат да ополомощат определени лица да извършат регистрация от името на партията в Ценралната  и Общинските,  избирателни комисии  за Народни Представители, Общиски съветници и Кметове, в местни избори, на предварително утвърдените от Полит Бюро  кандидатски листи.

Чл. 10. Председател на Партия “ЕСИ”

 1. (1) Свиква на заседание Националния Съвет по решение на ПБ или по писмено искане на 1/3 от членовете на Националния Съвет.
 1. (2) Свиква заседания на ПБ
 1. (3) Представя партията в страната и чужбина.
 1. (4) Отговаря за цялостната дейността на партията и отчита работата си пред Конгреса.
 1. (5) Предлага на ПБ решението за правомощията на главния секретар на партията, който същия упражнява в негово отсъствие
 1. (6) По решение на Полит Бюро, Председателят може да упълномощи нарочено лице да представлява партията в дадени случаи.
 1. (7)
 1. (8) Представлява партията в страната и чужбина, съобразно предоставените му правомощия с решение на ПБ.
 1. (9) Подготвя заседанията на ПБ, разпределя работата между неговите членове и търси отговорност за изпълнението на възложените задачи.
 1. (10) Разработва и предлага за одобрение от НС организационната структура на служебните органи.
 1. (11) Непосредствено отговаря за финансовото състояние на партията.

Чл. 12 Контролен Съвет

 1. (1) Контролния съвет се избира от Конгреса и се състои от 3 члена с мандат съвпадащ с между-конгресния период:
 1. (2) Контролния съвет на първото си заседание избира председател;
 1. (3) КС изслушва и взема решения по доклада на Полит Бюро;
 1. (4) Взема решения пред Конгреса и националната конференция за отмяна на противоуставни решения взети от националния съвет и ПБ;
 1. (5) Веднъж в годината извършва ревизия на финансовата дейност на Националния съвет и неговите органи;
 1. (6) Годишните разходи на КС са перо от бюджета на партията;
 1. (7) КС контролира изцяло приходите на партията и всички нейни структури;
 1. (8) КС се отчита пред Конгреса;

 

Глава шеста
Отношение с държавни органи и обществени организации.
Чл. 1. Партия “ЕСИ’ осъществява своята политика по всички позволени от закона  и съобразяваики се с този устав начини.
Чл.2 Парламентарна група

 1. (1) Народните представители от партия “ЕСИ” образуват парламентарна група в Народното събрание, която работи в съответствие с политиката и програмата на партията.
 1. (2) Членовете на Партия “ЕСИ” избрани в органите на властта, провеждат политиката на партията в дейността на този орган.
 1. (3) Те са отговорни за дейността си пред партията.
 1. (4) ПГ на Партия “ЕСИ” или нейната фракция в парламентарната група на политическата коалиция, в която участва, самостоятелно избира своето ръководство и сама избира и приема правила за своята работа.
 1. (5) Партията издига сови кандидати или подкрепя други кандидати в избори, произвеждани на различни равнища.


Глава седма
Финанси и статут на партията
Чл. 1. Партия “ЕСИ” набира средства за цялостната си дейност по всички разрешени от закона начини- събиране на членски внос, дарения и др.

 1. (1) Размера на членския внос се определя доброволно от всеки член. Минималния размер на членския внос се определя от ОС на МО.
 1. (2) За начина на събирането, изразходването и отчитането н парични средства ПБ изготвя инструкция.

Чл.2. Партия “РОМА” е юридическо лице и се представлява от Председателя на партията, а в негово отцъствие от Главния секретар или нарочно упълномощени за определени случаи лица.


Глава осма
Символи и знаме 
Чл.1. ПП”ЕСИ" има за символ два житни класа, вплетени в долния край, образуващ кръг, като в горния край на кръга двата класа опират в една звезда. Под основата на класовете има хоризонтален надпис “ЕСИ, а от двете страни на класовете от ляво на дясно има две букви ПП.
Чл.2. Знамето на партията е зелено с надпис,Политическа Партия написано със златни буки и разположени от ляво на дясно в полукръг, а в средата е разположен символа на партията.

Глава девета
Прекратяване на партията
Чл.1. Партията се прекратява при:

 1. (1) Решение за сливане или вливане в друга партия.
 1. (2) Решение за разделяне на две или повече партии.
 1. (3) Решение за саморазпускане съгласно устава и.
 1. (4) Решение за разпускане на партията от СГС по искане на прокурор в случаите на:
 1. (5) с дейността си нарушава системно  закона за политическите партии;
 1. (6) дейността и противоречи на разпоредбите на Конституцията;
 1. (7) има влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
 1. (8) са изминали повече от пет години от регистрацията за участие в избори (парламентарни, местни или президентски)
 1. (9) При прекратяване на партията по алинея (4) т.1,2,3 имуществото и преминава в полза на държавата и  отговаря за задълженията на партията до размера на имуществото иГлава десета

Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 1 Националната конференция, Националния съвет и Политическото бюро в границите на своята компетентност и правомощия могат да утвърждават документи свързани с тяхната дейност, които не противоречат на този устав.
Чл.2 . Измененията и допълненията по устава са направени по силата на
Чл. 5. (9) т.2. от устава на партията, по  решение  взето на заседание на проведения Конгрес на Партията на 23.06.2010Г. в гр. Мездра.
Чл.3.Глава 5 чл.8ал.2 националния съвет на партията вместо петнадесет  души се намалява на единадесет, останалия текст от члена се запазва не изменен.
Всички промени в устава на партията са направени по решение на  шестия конгреса на партията, проведен на 23.06. 2010г. в гр Мездра.
Този устав обессиля устава на партията който е  приет на петия конгрес на партията проведен на   07.12.2009г.в гр Враца.